Партнери – Локални власти

 

 •  Коломбел (Франција)
Адреса: Hôtel de ville, Place François Mitterrand, 14460 Colombelles
Телефон/факс : +33 (0)2 31 35 25 00/  +33 (0)2 31 35 25 09 
Интернет страница : www.colombelles.fr
Контакт : Енриет Еуд

 

 • Општина Новаци (Северна Македонија)
Адреса: Општина Новаци, 7211 Новаци
Телефон/факс : +389 (0)47 20 30 60
Интернет страница : http://opstinanovaci.gov.mk/
Контакт : Катерина Чукалевкса
Е-Пошта : novacio@t-home.mk

 

 • Регионален совет на Нормандија (Франција)
Адреса: Abbaye-aux-Dames, Place Reine Mathilde, CS 50523 - 14035 Caen Cedex 1   
Телефон/факс : +33 (0)2 31 06 98 98/ +33 (0)2 31 06 95 95
Интернет страница : www.normandie.fr
Контакт : Лора Елен

 

 • Флери-сур-Орн (Франција)
Адреса: 10, rue Serge-Rouzière, 14123 Fleury-sur-Orne
Телефон/факс : +33 (0)2 31 35 73 00 /  +33 (0)2 31 35 73 17
Интернет страница : www.fleurysurorne.fr
Контакт : Жаклин Бори

 

 • Општина Карпош (Северна Македонија)
Адреса: Радика бр.9, 1000, Скопје
Телефон/факс : +389 (0)2 3055 901/ +389 (0)2 3055 902
Интернет страница : www.karpos.gov.mk
Е-Пошта : kontakt@karpos.gov.mk

 

 • Иф (Франција)
Адреса: Hôtel de Ville, Esplanade François Mitterrand, BP 44 - 14123 IFS
Телефон/факс : +33 (0)2 31 35 27 27/ +33 (0)2 31 78 30 09
Интернет страница : http://ville-ifs.fr/
Контакт : Каролин Лкапитен 
Е-Пошта : infos@ville-ifs.fr

 

 • Општина Дебар (Северна Македонија)
Адреса: 8 септември бр. 72, 1250 Дебар
Телефон/факс : +389 (0)46 831 196/ +389 (0)46 831 015
Интернет страница : www.dibra.gov.mk
Контакт : Шуип Марку
Е-Пошта : dibra@dibra.gov.mk

 

Партнери – Други организации

 

 • Стогодишнина на Првата светска војнa
Интернет страница : www.centenaire.org/fr
Е-Пошта : web@centenaire.org

 

 • Réseau Horizons Solidaires (Здружение)
Адреса: 2 rue Saint Ouen, 14 000 Caen
Телефон/факс : +33 (0)2 31 84 39 09
Интернет страница : www.horizons-solidaires.org

 

 • Коалиција СЕГА (Здружение)
Адреса: Иво Лола Рибар бр.5, 7500 Прилеп, Северна Македонија
Телефон/факс : +389 (0)48 429 390 / +389 (0)48 429 390
Интернет страница : www.sega.org.mk/web
Контакт : Зоран Илиески
Е-Пошта : sega@sega.org.mk

 

 • Македонски центар за фотографија (Здружение)
Адреса: Јордан Мијалков бр. 18, 1000 Скопје, Северна Македонија
Телефон/факс : +389 (0) 2 3238357
Контакт : Роберт Јанкулоски

 

 • Институт за национална историја
Адреса: Глигор приличев бр.3, 1000 Скопје, Северна Македонија
Телефон/факс : +389 (0)2 3114 078
Интернет страница : www.ini.ukim.mk/index.php
Контакт : Петар Тодоров
Е-Пошта : contact@ini.ukim.mk 

 

 • Maison pour tous Léo Lagrange (Здружение)
Адреса: Square du Nivernais, 50130 Cherbourg-en-Cotentin, France
Телефон/факс : +33 (0) 2 33 43 31 63
Интернет страница : http://mptll.fr/
Контакт : Арно Серван

 

 • Центар за одржлив развој Дебар (Здружение)
Адреса: Велко Влаховиќ бр. 13, 1250 Дебар, Северна Македонија
Телефон/факс : +389 (0)46 835106
Интернет страница : http://cscd.org.mk/
Контакт : Гоце Љубиновски
Е-Пошта : gljubinovski@gmail.com

 

 • Балкан Транзит (Здружение)
Контакт : Камиј Бинели
Телефон/факс : +33 (0) 689402972
Интернет страница : www.balkans-transit.eu

 

manganelo